کاربر گرامی  خوش آمدید ... ( ورود به حساب کاربری  \ ثبت‌نام  )
امروز: یک شنبه 28 آبان ماه 1396 ساعت: 
کمردرد
برای جلوگیری از کمردرد از کوله پشتی های مناسب استفاده کنید.

برای جلوگیری از کمردرد از کوله پشتی های مناسب استفاده کنید. ویژه

هر ساله میلیون ها دانش اموز با کوله پشتی های پر از کتاب و دفتر روانه مدرسه می شوند. والدین باید آگاه باشند که کوله پشتی ها می توانند باعث کمردرد و آسیب به ستون فقرات فرزندشان گردند. با در نظر گرفتن توضیحات ذیل می توانید کوله پشتی مناسبی برای فرزندتان تهیه کنید و از کمردرد جلوگیری کنید.

چگونه می توان از کمردرد و فتق دیسک کمر جلوگیری کرد؟

چگونه می توان از کمردرد و فتق دیسک کمر جلوگیری کرد؟ ویژه

امروزه 80 درصد افراد گه گاه در زندگی دچار کمردرد هستند. آمار ابتلا به بیماری های ستون فقرات از جمله فتق دیسک کمر حتی در میان جوانان رو به افزایش است . اما چرا و چگونه به کمردرد مبتلا می شویم و چطور می توا نیم از کمردرد جلوگیری کنیم.

برای جلوگیری از کمردرد به عضلات کمر استراحت دهید.

برای جلوگیری از کمردرد به عضلات کمر استراحت دهید. ویژه

نشستن فشار زیادی به مهره ها، دیسک ها، رباط ها و عضلات کمر وارد می کند. کمترین فشار به ستون فقرات وقتی وارد می شود که ستون فقرات در شکل S مانند قرار داشته و گودی کمر حفظ شود. حفظ انحنای صحیح ستون فقرات به طرز قرارگیری لگن مرتبط است.

چگونه کمردرد باعث افسردگی می شود

چگونه کمردرد باعث افسردگی می شود ویژه

در آمریکا حدود یک سوم افراد دردهای مزمن را تجربه می کنند. معمولا دردهای مزمن با افسردگی ظاهر می شوند. در واقع آمارها در آمریکا نشان می دهد که حدود 85 درصد افرادی که از درد مزمن رنج می برند مبتلا به افسردگی نیز هستند.

چطور پشتی طبی از کمردرد و بیماری های ستون فقرات در هنگام نشستن جلوگیری می کند؟

چطور پشتی طبی از کمردرد و بیماری های ستون فقرات در هنگام نشستن جلوگیری می کند؟ ویژه

چطور پشتی طبی از کمردرد و بیماری های ستون فقرات در هنگام نشستن جلوگیری می کند؟ برای اینکه توضیح بدیم چرا باید از پشتی طبی استفاده کنیم اول باید کمی درباره ی ستون فقرات بدونیم . همانطور که در تصویر می بینید ستون فقرات ، دارای چهار انحنای طبیعی است و شکل s مانندی دارد . منطقه گردن و کمر به داخل دارای فرورفتگی است و در ناحیه پشت و لگن برجسته ست.

میزان شیوع کمردرد و دیگر بیماری های اسکلتی و عضلانی در بین رانندگان اتوبوس و تاکسی

میزان شیوع کمردرد و دیگر بیماری های اسکلتی و عضلانی در بین رانندگان اتوبوس و تاکسی ویژه

رانندگی در اتومبیل به عنوان فعالیتی مرتبط با ناراحتی ها و بیماری های ستون فقرات و کمر در تحقیقات اخیر مطرح و مورد مطالعه بوده است(1-4). مشخص شده است که رانندگان حرفه ای وسایل نقلیه ی مختلف ریسک بالایی برای ابتلا به سیاتیک (5-6)، تغییر مکان دیسک های بین مهره ای(2-6)، بیماری های ستون فقرات کمری(7-8) و کمردردها دارند (6 و 9 و10).

مدیریت و درمان کمردرد به بهره وری بیشتر در محیط کار می انجامد

مدیریت و درمان کمردرد به بهره وری بیشتر در محیط کار می انجامد ویژه

با توجه به افزایش ساعات نشستن در عصر حاضر و فشار زیادی که نشستن های طولانی مدت و نادرست بر ستون فقرات وارد می کند ، کمردرد به معضلی برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. پیشگیری و درمان کمردرد، می تواند موضوع مهمی برای کارفرمایان باشد چرا که کمردرد بر کیفیت زندگی و کار کارکنان تاثیر می گذارد و هزینه های درمانی بیمه گزاران را افزایش می دهد.

میزان شیوع ابتلا به کمردرد در ایران و جهان

میزان شیوع ابتلا به کمردرد در ایران و جهان ویژه

آمارهای قابل توجهی از افزایش ابتلا به کمردرد و بیماری های ستون فقرات ارائه می شود . به علت فشار زیادی که نشستن بر ستون فقرات کمر وارد می کند ، متخصصین نشستن های طولانی مدت و کم تحرکی را دلیل عمده ی افزایش آمار کمردرد و بیماری های ستون فقرات می دانند .

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻤﺮدرد و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻤﺮدرد و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ویژه

در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ، ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. اﺟﺪاد ﻏﺎر ﻧﺸﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺷﮑﺎر را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم در ﻣﺰارع، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻋﻀﻼﺗﺸﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺮق ﻣﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻋﺎت روز در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺗﻤﺎم روز را ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﻢ . ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻫﻢ اداﻣﻪ دارد. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ، ﺟﻠﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ورزﺷﯽ را رﺻﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﻧﺘﺰی ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ.

چگونه هنگام رانندگی به کمردرد مبتلا نشویم

چگونه هنگام رانندگی به کمردرد مبتلا نشویم ویژه

حتما وقتی در ترافیک هستید و یا با خانواده به مسافرت رفته اید کمردرد و گردن درد را تجربه کرده اید . می توان با نشستن درست و رعایت چند نکته ساده ، رانندگی لذت بخشی را تجربه کرد. هنگام رانندگی علاوه بر اینکه مهره ها و دیسک های کمر فشار نشستن های طولانی مدت را تحمل می کنند ،حرکات مکرر ماشین نیز به بدن فشار وارد می کند .برای همین هنگام رانندگی دچار دردهای اسکلتی عضلانی می شوید.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول