کاربر گرامی  خوش آمدید ... ( ورود به حساب کاربری  \ ثبت‌نام  )
امروز: پنج شنبه 30 خرداد ماه 1398 ساعت: 
EN
مدیریت و درمان کمردرد به بهره وری بیشتر در محیط کار می انجامد

مدیریت و درمان کمردرد به بهره وری بیشتر در محیط کار می انجامد ویژه

با توجه به افزایش ساعات نشستن در عصر حاضر و فشار زیادی که نشستن های طولانی مدت و نادرست بر ستون فقرات وارد می کند ، کمردرد به معضلی برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. پیشگیری و درمان کمردرد، می تواند موضوع مهمی برای کارفرمایان باشد چرا که کمردرد بر کیفیت زندگی و کار کارکنان تاثیر می گذارد و هزینه های درمانی بیمه گزاران را افزایش می دهد.

میزان شیوع ابتلا به کمردرد در ایران و جهان

میزان شیوع ابتلا به کمردرد در ایران و جهان ویژه

آمارهای قابل توجهی از افزایش ابتلا به کمردرد و بیماری های ستون فقرات ارائه می شود . به علت فشار زیادی که نشستن بر ستون فقرات کمر وارد می کند ، متخصصین نشستن های طولانی مدت و کم تحرکی را دلیل عمده ی افزایش آمار کمردرد و بیماری های ستون فقرات می دانند .

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻤﺮدرد و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻤﺮدرد و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ویژه

در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ، ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. اﺟﺪاد ﻏﺎر ﻧﺸﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺷﮑﺎر را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم در ﻣﺰارع، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻋﻀﻼﺗﺸﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺮق ﻣﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻋﺎت روز در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺗﻤﺎم روز را ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﻢ . ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻫﻢ اداﻣﻪ دارد. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ، ﺟﻠﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ورزﺷﯽ را رﺻﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﻧﺘﺰی ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ.

چگونه هنگام رانندگی به کمردرد مبتلا نشویم

چگونه هنگام رانندگی به کمردرد مبتلا نشویم ویژه

حتما وقتی در ترافیک هستید و یا با خانواده به مسافرت رفته اید کمردرد و گردن درد را تجربه کرده اید . می توان با نشستن درست و رعایت چند نکته ساده ، رانندگی لذت بخشی را تجربه کرد. هنگام رانندگی علاوه بر اینکه مهره ها و دیسک های کمر فشار نشستن های طولانی مدت را تحمل می کنند ،حرکات مکرر ماشین نیز به بدن فشار وارد می کند .برای همین هنگام رانندگی دچار دردهای اسکلتی عضلانی می شوید.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول